KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN/ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ - zaxe.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN/ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Z Eksen Baskı Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Zaxe”) tarafından aşağıda belirtilen amaçlar için işlenecek kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; Zaxe tarafından işlenmektedir.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği, Nasıl Toplanacağı ve Hukuki Sebebi

Zaxe tarafından düzenlenen online çekiliş kapsamında, www.zaxe.com web sitemizde yer alan katılım formunu doldurmak suretiyle sağlayacağınız ad-soyad, doğum tarihi, e-posta adresi ve meslek sektörünüz gibi çeşitli kişisel verileriniz toplanıp işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, Zaxe’nin burada yazılı amaçları gerçekleştirebilmesi, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve ayrıca temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanıp işlenmekte ve gerektiğinde burada belirttiğimiz kişiler ile paylaşılabilmektedir.
Yukarıda sayılan kişisel veriler, Kanun’a uygun şekilde ve aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel veriler işlenmeye devam edilecek, akabinde ise hukuken başkaca bir gereklilik ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; online çekilişin düzenlenmesi, tarafınızın çekilişe katılım sağlaması, çekiliş sonucunun ilan edilmesi, çekilişi kazanmanız halinde tarafınızla iletişim sağlanması, Zaxe’nin bu konulardaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bu kapsamdaki işlemlerin icrası ve toplanan meslek sektörü veriniz uyarınca tarafınızın Zaxe’nin düzenleyeceği kampanyalarından, ürünlerinden ve hizmetlerinden haberdar edilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Üçüncü Kişilerle Paylaşılacağı

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere kişisel verileriniz; Zaxe olarak tarafımızca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar da dâhil olmak üzere operasyon, dağıtım ve lojistik süreçlerinde hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız gerçek ve/veya tüzel kişilerle, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik’in 9.f. maddesi uyarınca gazetede yayımlanmak üzere Posta Gazetesi ile ve sadece gerekli olduğu sürece kanunen yetkili kamu kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Zaxe olarak tarafımızca, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri alınmaktadır.
Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu dokümana ilişkin sorularınız ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kullanılması amacıyla Zaxe ile her zaman iletişim kurulabilirsiniz. Başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Bize aşağıda yer alan iletişim yolları ile ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri
Tel: 0212 279 00 60
Web Sitesi: www.zaxe.com
E posta : info@zaxe.com

Open chat
Merhaba
Merhabalar,
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?